Đông Tây xa cách bấy lâu,
Nay buồn vơ vẩn, mai sầu ngẩn ngơ;
Chân mây, cánh nhạn đề thơ,
Mái tây, mấy độ hững hờ trăng soi.
Ngàn trùng non nước nào ai,
Bâng khuâng một mối viễn hoài năm canh.
Khúc tương tư giữa đêm thanh,
Giọt ba tiêu khéo, bên thành, điểm mau!


Thất Khê, 1916
Trên bến Kỳ Giang, một đêm đông nhớ...

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960