Sống, chết nhớ nơi gặp,
Do đâu mà làm thân.
Thương anh theo sẻ, nhạn,
Quan nhỏ lắm phong trần.
Miên cốc xưa thông Hán,
Đà Giang chẳng xuống Tần.
Ngũ Lăng hoa đầy mắt,
Quê cũ giờ đang xuân.

tửu tận tình do tại