24/10/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng biệt Hà Ung
贈別何邕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 07:28

 

Nguyên tác

生死論交地,
何由見一人。
悲君隨燕雀,
薄宦走風塵。
綿穀元通漢,
沱江不向秦。
五陵花滿眼,
傳語故鄉春。

Phiên âm

Sinh tử luận giao địa,
Hà do kiến nhất nhân.
Bi quân tuỳ yến tước,
Bạc hoạn tẩu phong trần.
Miên cốc nguyên thông Hán,
Đà giang bất hướng Tần.
Ngũ Lăng hoa mãn nhãn,
Truyền ngữ cố hương xuân.

Dịch nghĩa

Sống hay chết là bàn về nơi gặp nhau,
Vì đâu mà gặp một người.
Tội cho anh phải theo bày sẻ, nhạn,
Vị quan nhỏ chạy trong cơn gió bụi.
Hang nơi châu Miên trước kia ăn thông tới đất Hán,
Sông Đà không có hướng về vùng Tần.
Nơi Ngũ Lăng, hoa nở đầy mắt,
Báo cho biết rằng mùa xuân đang ở nơi quê cũ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sống, chết nhớ nơi gặp,
Do đâu mà làm thân.
Thương anh theo sẻ, nhạn,
Quan nhỏ lắm phong trần.
Miên cốc xưa thông Hán,
Đà Giang chẳng xuống Tần.
Ngũ Lăng hoa đầy mắt,
Quê cũ giờ đang xuân.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng biệt Hà Ung