Lui chầu cổi áo cố phăng ngay,
Ở xóm men về tất phải say;
Chè rượu tứ tung thành nợ miệng,
Đời người thất thểu mấy gang tay;
Châm hoa chiếc bướm thung thăng đậu;
Đá nước con chuồn thủng thỉnh bay;
Ngàu tháng thoi đưa lời ngạn đó,
Chơi xuân chớ phụ tiết xuân này.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
tửu tận tình do tại