Khuê các dòng danh tướng,
Non sông nỗi nước nhà.
Châu Phong cờ độc lập,
Cửa Hát trận xông pha.
Trung liệt gương thiên cổ,
Anh linh miếu một toà,
Vẻ vang nền tổ quốc,
Công đức nhớ hai bà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926