Thăm thẳm hang mây một dẫy chùa,
Chơi chùa ta cũng niệm na mô.
Hương bay khói toả thơm nghìn dặm,
Nước biếc non xanh đúc một hồ.
Cầu phật cầu tiên vui cảnh lạ,
Tiếng chuông tiếng kệ giục lòng tu.
Thiên Thai, Bồng Đảo này đây nhỉ?
Ngọn bút nào ai khéo điểm tô?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926