Mây chiều mưa cuốn núi xinh tươi
Tưởng cưỡi bè tiên lên cõi trời
Đuốc rắc tro vàng giục thi tứ
Đầy sông trăng gió mặc be vơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)