Tập thơ đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác cho nhi đồng tổ chức năm 1982-1984. Tái bản năm 1993 có bổ sung, sửa chữa.