Ngô Trung vui nhất ở đời nay
Trong đó Xương Môn lại nhất đây
Áo biếc ba nghìn lầu trên dưới
Nén vàng trăm vạn nước đông tây
Năm canh chợ búa chưa từng dứt
Tứ xứ giọng miền thảy đổi thay
Nếu khiến hoạ sư theo để vẽ
Hoạ sư phải thốt: vẽ sao gay

tửu tận tình do tại