過五丈原

鐵馬雲雕久絕塵,
柳陰高壓漢營春。
天晴殺氣屯關右,
夜半妖星照渭濱。
下國臥龍空誤主,
中原逐鹿不因人。
象床錦帳無言語,
從此譙周是老臣。

 

Quá Ngũ Trượng nguyên

Thiết mã vân điêu cửu tuyệt trần,
Liễu âm cao áp Hán dinh xuân.
Thiên tình sát khí đồn Quan Hữu,
Dạ bán yêu tinh chiếu Vị Tân.
Hạ quốc Ngoạ Long không ngộ chủ,
Trung nguyên trục lộc bất nhân nhân.
Tượng sàng cẩm trướng vô ngôn ngữ,
Tòng thử Tiều Chu thị lão thần.

 

Dịch nghĩa

Ngựa như sắt, kỵ mã như mây, đã lâu không còn thấy nữa
Bóng liễu trên cao áp xuống trên doanh trại mùa xuân
Trời quang đãng sát khí dồn vào xứ Quan Hữu
Nửa đêm có sao yêu tinh chiếu vào Vị Tân
Nước kém, có con rồng nằm, không thức tỉnh gì được chúa
Xứ trung nguyên, đuổi hươu, không hẳn là do được ai
Giường ngà, trướng gấm không còn nghe nói năng
Từ đây Tiều Chu là kẻ lão thần trong triều


Ngũ Trượng nguyên là nơi Khổng Minh đóng đồn lần cuối cùng khi đem quân đi đánh Nguỵ, rồi qua đời ở đây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Xe mây ngựa sắt vắng tanh
Mùa xuân bóng liễu Hán dinh áp gần
Ban ngày sát khí đồn quân
Nửa đêm sao lạ Vị Tân sáng loè
Ngoạ long giúp chúa quản gì
Trung nguyên tranh giữ phải chi việc người
Giường ngà trướng gấm im hơi
Tiêu Chu từ đấy đóng vai lão thần


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngựa sắt xe mây bặt cõi trần,
Cao bên dinh Hán liễu màu xuân.
Khí hung ngày tạnh dồn Quan Hữu,
Sao lạ canh chầy chiếu Vị Tân.
Hạ quốc chờ vua rồng mãi ngủ,
Trung Nguyên hươu đuổi kẻ không cần.
Giường ngà trướng gấm im phăng phắt,
Từ ấy Tiêu Chu chính lão thần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa xe lâu không còn thấy nữa
Bóng liễu xuân che phủ Hán cung
Ban ngày sát khí đùng đùng
Nửa đêm sao lạ rơi sông Vị rồi
Ngoạ Long khó làm người chủ thức
Tranh được thua không sức người làm
Giường voi, trướng quý hết nằm
Tiều Chu từ đó lão thần đảm đương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tuyệt lâu ngựa sắt mây diều hâu
Dinh Hán xuân che bóng liễu cao.
Quan Hữu ngày quang đằng sát khí
Vị Tân đêm tối chiếu sao yêu.
Nước suy rồng ẩn phò lầm chủ
Triều nội tranh quyền chẳng kẻ theo
Trướng gấm giường voi không luận sự
Lão thần từ đấy bọn Tiều Chu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe mây, ngựa sắt, nay còn đâu,
Doanh trại mùa xuân liễu rủ sầu.
Quan Hữu trời quang dồn sát khí,
Vị Tân đêm chiếu quỷ ma đầu.
Ngoạ Long, nước kém, không can chúa,
Trướng gấm, giường ngà, nghe nói đâu.
Hươu đuổi trung nguyên, không hẳn được,
Tiều Chu từ đấy lão thần lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngựa sắt in mây sạch bụi lâu
Hán quân doanh trại liễu xuân cao
Trời quang Quan Hữu dồn sát khí
Đêm nửa Vị Tân chiếu quái sao
Nước Thục Ngoạ Long uổng giúp chúa
Trung Nguyên tranh đế việc người đâu
Giường ngà rèm gấm không lời nói
Từ đấy Tiều Chu thành quan già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời