Nhuỵ đỏ bay tung xuống cát bùn
Thương tiếc được chi hỡi chàng trai
Gió xuân thổi mãi vô tình lắm
Hoa cũng vô tình lắm đấy ai
Năm nay hoa rụng sang năm đẹp
Hễ thấy hoa tươi người già thêm
Người già không trẻ lại
Hoa nở như mới thôi
Khiến hoa kia biết nói
Cười ai tiếc hoa rồi

tửu tận tình do tại