Ngồi thuyền uống rượu Hồ Tây tuyệt,
Rộn rã tiêu huyền,
Chén ngọc thúc chuyền,
Hết lắc sóng im say ngủ yên.

Mây trôi dưới đáy thuyền đang lướt,
Trời nước trong tuyền,
Trên dưới lưu liên,
Cứ ngỡ giữa hồ trời khác rêng !!