Đình đông quán nam nơi đón tiễn
Chuốc chén giai nhân
Biệt ly ai oán
Bốn lượt "Dương Quan" gạt lệ thầm

Thuyền đêm mưa gió ai thương xót
Xóm cá dừng chân
Đèn tàn rượu nguội
Ai lúc chia tay chẳng thấy buồn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)