Trước sân trồng được hàng cây chuối
Sân rợp lung linh
Sân rợp lung linh
Nõn cuộn lá xoè
Xoè cuộn thấy xinh xinh
Rầu lòng trên gối mưa đêm vắng
Giọt rỏ lanh tanh
Giọt rỏ lanh tanh
Sầu gợi ly nhân
Nghe lại thấy buồn tênh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.