Từng khách đất Quan Trung
Trường An ngắm rất thường
Rằng sông nước Tần Lũng
Đau lòng kẻ Sở hương
Kinh đô buồn thi hỏng
Sầu lữ thứ, tóc sương
Được như bạn hồng nhạn
Ngày ngày nhắm Hành Dương

tửu tận tình do tại