Vào chợ bán đành rằng cầu lợi
Thương ý ông thuộc loại thực thà
Đem cây suối lạnh bán ra
Lại nhè thân chủ có nhà lầu xanh
Lá gầy ốm vì luôn chịu tuyết
Hoa thì màu lợt lạt kém xuân
Trường An đào mận người cần
Thông bầy ra bán chỉ ăn bụi đường.