24.50
56 bài thơ
Tạo ngày 25/03/2015 00:18 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Khát (NXB Hội nhà văn, 1999; tái bản NXB Phụ nữ, 2007).