Uông Quảng Dương 汪廣洋 (?-1379) tự Triều Tông 朝宗, người Cao Bưu, Nam Trực thời Nguyên mạt - Minh sơ. Ông đỗ tiến sĩ cuối Nguyên. Chu Nguyên Chương vời làm Lệnh sử phủ nguyên soái, từng làm tham chính Giang Tây, quan đến Hữu thừa tướng, tước Trung cần bá, chết vì vụ án Hồ Duy Dung. Ông là nhà thơ có ảnh hưởng đời Minh. Tác phẩm có Phong Trì ngâm cảo.