Một kiếm xuôi nam hai mái đốm,
Việc công gánh vác tấm lòng trinh.
Làm khách ải Mai qua Dữu Lĩnh,
Rồi xuống Giao Châu Hải Giác đình.

tửu tận tình do tại