Đi ngược gió qua bừa hồ Thái
Cuối nước mây dừng tại Đông Ngô
Ai ngồi vá lưới xanh tơ
Từng vung bắt cá lư bờ Tùng giang

tửu tận tình do tại