Qua hết đường Mai Quan,
Sông Bà rộng đến biển.
Vượt ghềnh xuôi dòng thuận,
Đá mỏm trở ngại thuyền.
Cây Lĩnh treo trái đỏ,
Cò trắng tụ bãi lau.
Đường đến đất Giao Quảng,
Chẳng khác cổ Dương Châu.

tửu tận tình do tại