Bầy vịt nước tạnh trời đua đạp sóng,
Nhà cư dân xứ Việt ở gần thành.
Đem đổi gạo, cá gói trong lá trúc,
Thuyền cây tùng như thoi dệt bơi nhanh.

tửu tận tình do tại