Đừng dạo tỳ bà nữa
Cùng nhau nâng chén nào
Đêm nay thanh có nguyệt
Cử toạ lại cầm ngao
Bành Lãi mặt hồ rộng
Lư Sơn vách núi cao
Trúc Lâm nơi lánh tục
Say phải có Sơn Đào

tửu tận tình do tại