Giống mày cong, trăng non treo vũng liễu,
Núi xanh xanh đất Việt sáng như gương.
Mưa đào rụng ba ngày khe Lan réo,
Cá lý ngư đêm nước lớn lên ghềnh.

tửu tận tình do tại