Núi Động Đình pha lê tẩm sáng
Trúc tuyết xanh, trúc đốm vượt cao
Gái Ngô tóc trắng cười chào
Thuyền quan chẳng rỗi so vào thuyền câu

tửu tận tình do tại