Chuối tơ mỗi lá một đa tình
Một nõn bung xoè một nhú sinh
Tự gỡ tương tư còn chửa dứt
Lại thêm mưa gió tiếng buồn tênh!


Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)