Lan hoa vốn ở núi rừng,
Nên đem giống ấy mà trồng vùng non.
Trần thế đua tranh trồng bồn,
Chẳng bằng để nó chốn non yên hà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.