Một giáp ô sa bó mãi rồi
Cá nay ra vực thoả thuê bơi
Hiu hiu gió thổi thành xuân rộng
Diều dấy thả cùng mấy trẻ chơi

tửu tận tình do tại