Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 05/03/2009 02:33 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 05/03/2009 02:38 bởi hongha83
Kiều Thục 喬湜, tự Mục Châu, người tỉnh Giang Tô, thi nhân đời Thanh, không rõ hành trạng.

Nguồn:
- Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh/ NXB Giáo dục, 2004.