Bồ đề đâu cội, kính đâu đài
Ngỡ gặp toà sen giữa mộng dài
Sắc núi bụi mờ già khắp cả
Hoa lèn xuân hết nở cho ai
Thành côi cỏ phủ buồn binh lửa
Bia vỡ rêu phong cám đổi dời
Hưng phế chuyện đời thôi gác lại
Biết tu mấy kiếp tới Bồng Lai