Khéo léo ngôn từ thủ lẫn công
Nghị hoà một cuộc cậy vào ông
Dễ đem lời lẽ thu thành quách
Khó được công danh khắc đỉnh chung
Mộng ướt ba đào đau số kiếp
Sầu tê mưa gió lạnh non sông
Chén đưa toan hạ trên dòng Nhị
Đã thấy thuyền côi cách vạn trùng