Núi non một đám tới quây vòng
Doanh trại oai nghiêm khí lạnh xông
Tráng sĩ hiên ngang cầm giáo sắc
Tướng quân ngạo nghễ vuốt râu hồng
Sương đầm hoa lặng hương thơm khắp
Gió lộng che chiều bóng lọt song
Cháo sáng được ăn cùng muối bọt
Nhờ quân đóng cạnh chợ đầu sông