Xuất Hàn Lâm thừa ơn mưa móc,
Đến Giao Châu vạn dặm lại qua.
Vẻ vang công quán gió hoà,
Suối Nam trăng sáng nghe ca Việt lành.
Đường đô hộ nổi danh mưu hiểm,
Hán Phục Ba xâm chiếm tài cao.
Cột đồng sụp núi Phân Mao,
Xưa nay tạm gọi công lao cũng nhiều.

tửu tận tình do tại