Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Hiến Chương (13 bài)
- Thẩm Chu (2 bài)
- Trương Bật (1 bài)
- Khâu Tuấn (1 bài)
- Trương Thái (1 bài)
Tạo ngày 26/01/2018 11:13 bởi tôn tiền tử
Trần Liễn 陳璉 (1428-?) tự Bang Quý 邦貴, người huyện Tiến Hiền, phủ Nam Xương, tỉnh Giang Tây, xuất thân tiến sĩ năm Thành Hoá thứ 2 (1466) đời Minh.