Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thẩm Chu (2 bài)
- Trần Hiến Chương (13 bài)
- Trần Liễn (1 bài)
- Khâu Tuấn (1 bài)
- Biện Vinh (1 bài)
Tạo ngày 28/01/2019 09:59 bởi tôn tiền tử
Trương Bật 張弼 (1425-1487) là thi nhân, thư hoạ gia đời Minh, tự Nhữ Bật 汝弼, hiệu là Đồng Hải 東海, người Hoa Đình, Tùng Giang (nay là Tùng Giang, Thượng Hải). Tiến sĩ năm Thành Hoá thứ 2, làm chủ sự bộ Binh, thăng viên ngoại lang, là người ngay thẳng, mắc tội với quan trên ra làm tri phủ Nam An, chẳng bao lâu xin nghỉ, nổi tiếng về chữ thảo một thời, là bạn thân của Lý Đông Dương 李東陽. Tác phẩm có Trương Đông Hải tiên sinh văn tập, thi tập.