Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khâu Tuấn (1 bài)
- Nghê Khiêm (5 bài)
- Trương Bật (1 bài)
- Thẩm Chu (2 bài)
- Trần Hiến Chương (13 bài)
Tạo ngày 20/07/2014 14:06 bởi tôn tiền tử
Biện Vinh 卞榮 (1418-1487) tự Bá Hoa 伯華, người Giang Âm, Giang Tô, học giả đời Minh, đỗ tiến sĩ năm Chính Thống thứ 10 (1445), làm quan đến Hộ bộ lang trung. Ông giỏi thơ và hoạ, người đời gọi là Biện lang trung hoạ.