Hỏi tìm bến bên sông Dương Tử
Mới nỗi buồn sóng gió như xưa
Về tây ác vội hơn ta
Về nam núi chạy dần xa cười người
Quê hương vẫn mơ dài trên gối
Áo cừu sờn mang bụi đế đô
Bạn chơi tản mát như sao
Ngâm nhìn cò cát nao nao nỗi buồn

tửu tận tình do tại