Vào tù tính ra nửa tháng,
Mùa tốt báo hiệu trùng dương.
Tục Việt người người thăm mộ,
Gió thu lúa má tại trường.
Trời xa chỉ thấy mòng nhạn,
Đất khổ đã bay móc sương.
Thư tín hỏi nơi bầy trẻ,
Hoa khe mấy chỗ vàng hườm.

tửu tận tình do tại