Trót nặng lòng riêng mấy nước non
Biết bao lo liệu mới vuông tròn
Mượn điều trúc viện trêu trăng gió
Mừng mặt hoa đào đượm phấn son
Tay thợ khéo thay bày sẵn tá
Gót tiên phút đã bụi không còn
Ví chăng khua được phường ưng khuyển
Những việc tày trời cũng cỏn con


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.