Thà rằng tôi đọc lại Kiều
Còn hơi ngồi viết trăm điều phù du

Thà rằng có một Nguyễn Du
Hơn thơ ngàn tập bay vù qua tim

Thà rằng cứ mãi lặng im
Còn hơn mỏi gối đi tìm bâng quơ

Thà rằng tôi chẳng làm thơ
Cho Nguyễn Du khỏi còn ngờ hậu sinh

Nghĩ đi nghĩ lại giật mình
Khuyển, Ưng hậu thế vô tình còn đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]