Hương hồn phiêu lạc chốn nao
Mấy vần ai điếu xiết bao đoạn trường
Trăng soi lạnh buốt chăn sương
Bụi trần phủ kín đài gương nhạt mờ
Thân ngà dẫu có phôi pha
Tiếng tăm chưa dễ phai nhoà non mây
Rượu nồng như nước sông đầy
Có ai chuốc chén tưởng ngày xuân xanh!

tửu tận tình do tại