Minh quân lương tể tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan

So tài tình một phẩm trần gian
Chàng Kim với nàng Kiều thuở nọ
Thương ôi nhẻ! mảnh mành tơ đỏ
Mười lăm năm đôi ngã Sâm Thương
Người ngẩn ngơ nơi kim mã ngọc đường
Kẻ ngao ngán bước lầu xanh má phấn
Quân hữu hạp trung kính
Thiếp hữu cầm thượng huyền

Sầu phôi pha khi ngọn nước sông Tiền
Duyên lạnh lẽo buổi ông già huê rụng
Tơ nguyệt lão nào se có vụng
Thử treo gương cho tài tử giai nhân.
Sắc tài ai kẻ cầm cân.


Nguồn: Diên Hương, Thành ngữ điển tích từ điển, NXB Tổng hợp Đồng Tháp, 1992