Khổ luân lạc, một thân bao ghềnh thác
Lá hoa rơi rụng gió muôn chiều
Chiếc nhạn mất bầy bay ngơ ngác
Bay ngơ ngác, khổ luân lạc

tửu tận tình do tại