Mặt mũi nhìn xem cũng dịu dàng,
Lầu xanh lẩn quất kiếm ăn thường;
Mảnh tiên “tích việt” vừa khô mực,
Con ngựa “truy phong” đã rẽ cương;
Lầu biếc để cho ong tỏ lối,
Mà hồng gặp phải quỉ đem đường;
Ba mươi lạng bạc kia là mấy,
Đề mãi ngàn thu tiếng bất lương!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929