Cuộc đời tang hải đổi thay,
Hoá sinh chuyện cũ đúng hay sai nào?
Sách đồng còn đó hôm nao,
Căn nguyên muốn tỏ xin vào hỏi sư?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại