Trời đất lòng nào vận chuyển luôn
Lúc thì tươi sáng có khi buồn
Kinh thành thể chế nghìn năm vững
Nhân sự phồn hoa chín bậc suông
Hổn hợp bến sông chen trú khách
Bộn bề ghe cộ phải dong buồm
Bồi hồi nhấp rượu bên đình quán
Cảm khái thâm trầm tiếc vấn vương

tửu tận tình do tại