Cửa ải uy nghi cạnh thượng thành
Bốn bề mở rộng hướng nhìn quanh
Riêng làm nút chặn tăng hoà khí
Chung được nơi ngăn giảm chiến tranh
Dựa điểm dương oai bày trí mở...
Thừa cơ ẩn sức triệt mưu bành...
Anh hùng dụng võ nên hào kiệt
Truyền tụng xưa nay đã rạng danh

tửu tận tình do tại