Thấm thoắt thoi đưa tóc bạc rồi
Cuộc trần thay sắc tháng ngày trôi
Tình sâu nhớ cỏ mong đồng nội
Mắt yếu thương hoa ngóng ngõ ngoài
Khơi ngọn đuốc tàn hồn vắng lặng
Nhấp ly trà nhạt trí sầu nguôi
Còn ai toan tính ngày sau nữa
Ta thán kiến bò cũng vậy thôi

tửu tận tình do tại