壽公祠

天厚忠勳百壽稀,
東壇肇祀景遺徽。
晚瞻喬木儘秋色,
一鳥前山帶暝歸。

 

Thọ Công từ

Thiên hậu trung huân bách thọ hy,
Đông đàn triệu tự cảnh di huy.
Vãn chiêm kiều mộc tận thu sắc,
Nhất điểu tiền sơn đới minh quy.

 

Dịch nghĩa

Những người đức cao công lớn, hưởng tuổi trời đến trăm năm thật là hiếm hoi,
Đền Đông là nơi mở ra việc thờ tự, nêu gương sáng cho đời sau.
Chiều tà ngắm cây kiều mộc trong sắc thu muộn,
Một con chim đêm tối bay về dãy núi trước mặt.


Nguyên chú: Đền thờ Thọ Công ngoài thành, cách cửa chính đông bốn dặm, ở phía đông thôn Bùi Đông, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì. Đây là đền chính thờ các vị quốc lão, hương lão trong làng cũng được phối thờ ở đây, có đến 87 bài vị xếp hai bên tả hữu. Bùi Tồn Am tiên sinh tôi về quê sống mới bắt đầu theo việc thờ cúng này. Đền có một đài hương đá, khắc dòng chữ sau: “Những vị thọ cao trong nước được thờ ở thôn Đông”. Đầu tiên là cụ thọ 114 tuổi, rồi đến quan Đồng mỗ vệ họ Bùi thọ 93 tuổi. Năm Quang Hưng (1578-1599), làng chỉ cho các vị công thần chức Thượng thư đã về quê nghỉ, trong đó có một vị lão họ Lê thọ 104 tuổi vẫn chưa về hưu. Tôi thấy những người già cả trong thôn ta, dù là quan chức hay thứ dân, dù là quan lớn như tam công mà tuổi thọ cao thì có rất nhiều. Nghĩ cho cùng, thì nên lấy đức sâu để làm rạng danh cho nước nhà; để giáo dục con em trong làng mà thôi. Than ôi! Đầu năm Đinh Mùi, vua Chiêu Thông thoái triều, lại xuống chiếu lệnh cho tôi ra làm quan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]