Làng Mui thì bán củi đồng,
Nam Dư mía mật giầu lòng ăn chơi.
Thanh Trì buôn bán mọi nơi,
Đồng Nhân, Thuý Ái là nơi chăn tằm.
Làng Mơ thì bán rượu tăm,
Sở Lờ cua ốc, quanh năm đủ đời.


Nguồn:
1. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)